Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů níže uvedených v řádu o zodpovědném a uvážlivém chování, věříme, že se uvedená omezení setkají s Vašim pochopením, neboť se snažíme vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu


Ubytování hosta

 • Každý host penzionu se ubytuje po řádném zaevidování, tzn. host je povinen předložit platný OP, cestovní pas, nebo jiný platný doklad totožnosti.
 • S cizinci musí být vyplněna hlášenka pro cizineckou policii a řádně podepsána.
 • Každý řádně ubytovaný host obdrží svazek klíčů (1x od pokoje, 1x od hlavního stupu).
 • Host je povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. posledního ubytovacího dne, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.
 • Host, není-li dohodnuto jinak, má právo obsadit pokoj nejdříve od 15.00 hodin ubytovacího dne.
 • Pokud si host chce pobyt prodloužit, může jej ubytovatel ubytovat v jiném pokoji, pokud tento byl již rezervován jiným hostem předem.
 • Pokud má host zájem o snídaně, obědy nebo večeře, je potřeba toto nahlásit den předem.
  Snídaně se podávají od 8.00 do 10.00 hodin. Obědy se podávají od 11.00 do 14.00 hodin.
  Večeře se podávají od 17.00 do 19.00 hodin.

Platební podmínky a podmínky storna rezervace

Na základě objednávky (emailem) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10ti dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu, a to buď 50 % z ceny ubytovaní (při pobytech delších než dvě noci), nebo cenu jedné noci ve výši 100% (dle platného ceníku) na základě vystaveného dokladu – faktury (číslo faktury je variabilní symbol). Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními podmínkami a ubytovacím řádem, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat, nebylo-li dohodnuto písemně jinak, a po uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Doplatek ceny za ubytování je možno uhradit na základě vyúčtování zálohy konečnou fakturou, nebo při nástupu ubytovacího pobytu v penzionu hotově, nebo platební kartou.

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace, pokud je lhůta delší než 30 dní od nástupu pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30. dnů před příjezdem, nebo nepřijede na ubytovací pobyt vůbec, je zákazníku účtován storno poplatek ve výši již uhrazené zálohy - 100% z ceny jedné noci (dle ceníku), nebo 50% dohodnuté zálohy.

 • Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, se kterým byl host seznámen.
 • Cenu za pobyt je host povinen uhradit dle dohodnutých podmínek.

Ubytovací podmínky a povinnosti hostů

 • Při zahájení pobytu se host seznámí se zařízením a vybavením pokoje, které musí být shodné se soupisem inventáře a zařízení pokoje, toto dále musí.
 • Host je povinen udržovat čistotu a pořádek.
 • Na pokoji není dovolena jakákoliv manipulace s ohněm, s vybavením pokoje, zásahy do elektrické instalace, manipulace a ladění TV, opravy, apod.
 • Na pokoji není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, vařiče apod. Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. různé vysoušeče vlasů, holící strojky apod. Vše dle platných ČSN.
 • Na pokoji není dovoleno kouřit. Tento zákaz platí v celém objektu. Prostor pro kuřáky je vyhrazen na terase při vstupu do penzionu.
 • Pokud má host na pokoji, nebo v koupelně střešní okno, toto nesmí zůstat otevřeno při odchodu z pokoje, nebo při dešti, sněžení a větru.
 • Při každém opuštění pokoje je host povinen žádně pokoj uzamknout, zavřít okna, zastavit vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.
 • Na každém pokoji je bojler na teplou vodu. Host si proto reguluje ohřev sám.
 • Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stavu v jakém mu byl předán včetně klíčů. Pokud ze soupisu ubytovatel, nebo jim pověřená osoba zjistí, že něco chybí, nebo jsou věci jinak poškozeny nebo zničeny, je host povinen uhradit jím způsobenou škodu ubytovateli. Toto platí i při ztrátě klíčů.
 • V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali striktně noční klid a nerušili ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, TV přijímače, nebo jinak způsobovat hluk. Pokud bude host hrubým způsobem narušovat noční klid, provozovatel má právo jeho pobyt neprodleně ukončit. Ubytování, který hrubým způsobem narušili noční nebo domovní klid, nemají nárok na vrácení peněz.
 • Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách penzionu, rodiče, dospělé osoby zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 • Ubytovaní se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.
 • Jelikož penzion, a restaurace se nachází v členitém terénu, je nutno si dávat pozor na sklouznutí, či pády, a to nejen v zimních měsících. Rovněž řidiči jsou povinni si dávat velký pozor při sjíždění či najíždění na parkoviště.
 • Host je povinen svým konáním a jednáním v průběhu dne, nenarušovat klid a pobyt ostatních hostů.
 • Ubytovatel zodpovídá za peníze a cennosti hosta pouze tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 • V případě návštěvy další osoby, která není hostem penzionu, je vstup povolen pouze tehdy, předloží-li platný doklad totožnosti, v jiném případě může být přijat pouze ve veřejných prostorách penzionu – recepci.
 • V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou, užívání návykových látek, vyvěšování a vykládání věcí z oken, skladování rychle kazících se potravin.
 • Není dovoleno donášet na pokoj a do vnitřních prostor penzionu nářadí a předměty jako např. lyže, sáňky, kola apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.
 • Každý host při příchodu nebo odchodu z penzionu po 22.00 hodině (do 7.00 hodin ráno), je povinen vždy bezpečně uzamknout budovu, popř. zhasnout za sebou světla.

Ubytovací podmínky a povinnosti ubytovatele

 • Ubytovatel je povinen předat hostu prostory k ubytování, který byl řádně sjednán a uhrazen ve způsobilém stavu a v čistotě.
 • Ubytoval zajistí výměnu ručníků a úklid pokoje co tři dny, na přání hosta.
 • Ubytoval zajistí hostům nerušený pobyt.

Závěr

 • Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle Občanského zákoníku a sjednaných podmínek.
 • Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.

 • Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.

 • V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.11.2017