Obchodní podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

 

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů níže uvedených v řádu o zodpovědném a uvážlivém chování, věříme, že se uvedená omezení setkají s Vašim pochopením, neboť se snažíme vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu

 

Ubytování hostů

 • Každý host penzionu se ubytuje po řádném zaevidování, tzn. host je povinen předložit platný Občanský průkaz, nebo cestovní pas.

 • S cizinci musí být vyplněna hlášenka pro cizineckou policii a řádně podepsána.

 • Při platbě v hotovosti je ubytovatel povinen vystavit a předat doklad.

 • Každý řádně ubytovaný host obdrží svazek klíčů (1x od pokoje, 1x od hlavního vstupu).

 • Host je povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. posledního ubytovacího dne, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

 • Host, není-li dohodnuto jinak , má právo obsadit pokoj nejdříve od 15.00 hodin ubytovacího dne.

 • Pokud si host chce pobyt prodloužit, může jej ubytovatel ubytovat v jiném pokoji, pokud tento byl již rezervován jiným hostem předem.

 • Lékárnička se nachází v prostorách recepce, v případě nutnosti volejte +420 602 824 664

 • Pokud má host zájem o snídaně, je potřeba toto nahlásit den předem.

          Snídaně se podávají od 8.00 do 10.00 hodin.

Cena za ubytování a storno podmínky

 • Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, se kterým byl host seznámen.

 • Cenu za pobyt je host povinen uhradit dle předem sjednaných podmínek.

 • Zájemce o ubytování stvrzuje závaznou rezervaci ubytovateli zasláním objednávky na e-mail, která bude ze strany ubytovatele potvrzena. Na základě závazné rezervace budou zájemci o ubytování zaslány informace k platbě.

 • Rezervaci je možno změnit, nebo zrušit 42 dnů před nástupem ubytování. Nebylo-li dohotnuto s ubytovatelem jinak.

 • Uhrazená částka zálohy za ubytování je v případě zrušení rezervace nevratná.

 • Ubytovatel požaduje zálohu na ubytování ve výši:

  - 100 % z ceny za ubytování v případě ubytování na jednu noc

  - 50 % z celkové ceny za ubytování na dvě a více nocí

 • Částky jsou splatné hotově, převodem na účet nebo, platební kartou. Informace o platbě, částka a variabilní symbol rezervace jsou uvedeny na faktuře, nebo objednávce.

 • Uhrazením ceny ubytování zájemce o ubytování stvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování,  ubytovacími, platebními a storno podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zájemcem o ubytování.

 • Bez uhrazení částky za ubytování není možné rezervaci akceptovat a po uplynutí lhůty k zaplacení částky za ubytování je rezervace zrušena.

 • Doplatek do celkové ceny za ubytování je hrazen na místě při nástupu pobytu.

 • Cena za ubytování zahrnuje poplatky obci Francova Lhota ve výši 15,-Kč na osobu za odbydlenou noc pro osoby nad 18 let.

 • Tyto poplatky nebudou zahrnuty do záloh na objednané ubytování. Poplatky budou účtovány až při nástupu na ubytování.

   

 

Ubytovací podmínky a povinnosti hostů

 • Každý z ubytovaných hostů se seznámí s evakuačním plánem budovy penzionu, který se nachází v prostorách předsíně každého pokoje a na chodbách penzionu.

 • Při zahájení pobytu se host seznámí se zařízením a vybavením pokoje, které musí být shodné se soupisem inventáře a zařízení pokoje.

 • Host je povinen udržovat čistotu a pořádek, v případě nežádoucího znečištění ubytovacích prostor, toto nahlásí ubytovateli za účelem úklidu a dezinfekce.

 • Na pokoji není dovolena jakákoliv manipulace s ohněm, s vybavením pokoje, zásahy do elektrické instalace, manipulace a ladění TV, opravy apod.

 • Na pokoji není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, sušičky na ovoce a houby, vařiče apod.

 • Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. různé  vysoušeče vlasů, holící strojky apod. Vše dle platných ČSN.

 • Na pokoji není dovoleno kouřit. Tento zákaz platí v celém objektu. Prostor pro kuřáky je vyhrazen na terase při vstupu do penzionu.

 • Pokud má host na pokoji, nebo v koupelně střešní okno, toto nesmí zůstat otevřeno při odchodu z pokoje, nebo při dešti, sněžení a větru.

 • Při každém opuštění pokoje je host povinen řádně pokoj uzamknout, zavřít okna, zastavit vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.

 • Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stavu v jakém mu byl předán včetně klíčů. Pokud ze soupisu ubytovatel, nebo jim pověřená osoba zjistí, že něco chybí, nebo jsou věci jinak poškozeny nebo zničeny, je host povinen uhradit jím způsobenou škodu ubytovateli. Toto platí i při ztrátě klíčů.

 • V době od 22.00 do 7.00 hodin žádáme hosty, aby striktně dodržovali noční klid a nerušili ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, TV přijímače, nebo jinak způsobovat hluk. Pokud bude host hrubým způsobem narušovat noční klid, provozovatel má právo jeho pobyt neprodleně ukončit. Ubytování, který hrubým způsobem narušili noční nebo domovní klid, nemají nárok na vrácení peněz.

 • Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách penzionu, rodiče, dospělé osoby zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.

 • Ubytovaní hosté se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.

 • Jelikož se penzion nachází v členitém terénu, je nutno si dávat pozor na sklouznutí, či pády, a to nejen v zimních měsících. Rovněž řidiči jsou povinni si dávat velký pozor při sjíždění či najíždění na parkoviště.

 • Host je povinen svým konáním a jednáním v průběhu dne, nenarušovat klid a pobyt ostatních hostů.

 • Ubytovatel zodpovídá za peníze a cennosti hosta pouze tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

 • V případě návštěvy další osoby, která není hostem penzionu, je vstup povolen pouze tehdy, předloží-li platný doklad totožnosti, v jiném případě může být přijata pouze ve veřejných prostorách penzionu – recepci.

 • V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou, užívání návykových látek, vyvěšování a vykládání věcí z oken, skladování rychle kazících se potravin.

 • Není dovoleno donášet na pokoj a do vnitřních prostor penzionu nářadí a předměty jako např.: lyže, sáňky, kola apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo – na požádání ubytovatel tyto uschová.

 • Každý host při příchodu nebo odchodu z penzionu po 22.00 hodině (do 7.00 hodin ráno), je povinen vždy bezpečně uzamknout budovu a zhasnout za sebou světla.

 

Ubytovací podmínky a povinnosti ubytovatele

 • Ubytovatel je povinen předat hostu prostory k ubytování, který byl řádně sjednán a uhrazen ve způsobilém stavu a v čistotě.

 • Ubytovatel zajistí výměnu ručníků a úklidu pokoje co pět dnů, nebo dle oprávněné potřeby hosta.

 • Ubytovatel zajistí hostům nerušený pobyt.

 

Závěr

 • Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle Občanského zákoníku a sjednaných podmínek.

 • V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 

Stížnosti hostů, nebo jejich návrhy a podněty, může host zapsat v knize, která je přístupná na recepci penzionu

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2020

 

 

Vypracoval: Dalibor Gomola

Provozovatel: Dalibor Gomola.

IČ: 189 50 671

+420 602 735 790

e-mail.: info@ pulcinskeskaly.cz www.pulcinskeskaly.cz

Zdravotní záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

Hasiči: 150 nebo 112

Nemocnice Vsetín: 571 818 111